Ενημερωτικό

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΟΛΜΕ

Επειδή αρκετός λόγος γίνεται για το ύψος της συνδρομής στις ΕΛΜΕ και την ΟΛΜΕ αλλά και συνολικά για τα οικονομικά της ομοσπονδίας σας ενημερώνουμε υπεύθυνα:

Α) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Η συνδρομή των μελών των ΕΛΜΕ είναι ενιαία. Το μέρος της συνδρομής που δίνουν οι συνάδελφοι στις ΕΛΜΕ και αποδίδεται στην ΟΛΜΕ είναι 15 ?. Το Υπόλοιπο ποσό της συνδρομής παραμένει στις ΕΛΜΕ για να αντιμετωπίζουν τα έξοδα λειτουργία  τους.

Από αυτά τα 15 ?:

–   3 ? αποδίδονται στην ΑΔΕΔΥ,

–   1,52 ? αποδίδονται στο ταμείο Αλληλοβοήθειας της ομοσπονδίας,

–   0.59 ? αποδίδονται στο ΚΕΜΕΤΕ για να έχει τα στοιχειώδη για τη λειτουργία του χρήματα,

–   0,5 ? περίπου αποδίδεται στην Διεθνή Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών (η Ευρωπαϊκή είναι τμήμα της Διεθνούς).

Έτσι στο τακτικό ταμείο της ΟΛΜΕ μένουν κάτι λιγότερο από 9,4 ?, ποσό που είναι οριακό για την λειτουργία της ομοσπονδίας.

Στο προηγούμενο συνέδριο η συνδρομή για την ΟΛΜΕ μειώθηκε ήδη  κατά 3?. Ήδη τα λειτουργικά έξοδα υπερβαίνουν τις ετήσιες συνδρομές που οι ΕΛΜΕ αποδίδουν. Εδώ να σημειώσουμε πως αρκετές ΕΛΜΕ δεν αποδίδουν έγκαιρα τις συνδρομές ή ακόμα και δεν αποδίδουν όλες τις συνδρομές (αποκρύπτοντας έναν αριθμό μελών). Ιδιαίτερα αυτό γίνεται στον ενδιάμεσο έτος από τα συνέδρια. Μια λύση θα ήταν η ένταξη όλων των συνδρομών μέσω της μισθοδοσίας, αλλά παρά το γεγονός πως αυτό είναι συνεδριακή απόφαση, μόνο 23 ΕΛΜΕ την υλοποιούν.

Η συνδρομή αυτή είναι από τις μικρότερες  που έχουν αντίστοιχες ομοσπονδίες στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ κάνει προσπάθειες συνετής διαχείρισης, χωρίς όμως  αυτό να έχει επίπτωση στη δράση της ομοσπονδίας για την διεκδίκηση και την  προβολή των αιτημάτων μας. Η διαχείριση των οικονομικών  ελέγχεται από εκλεγμένη από το συνέδριο Ελεγκτική (διαπαραταξιακή) Επιτροπή τακτικά και βεβαίως από το ίδιο το συνέδριο και τη Γενική Συνέλευση των προέδρων των ΕΛΜΕ κάθε χρόνο.

Πέρα από την αυτονόητη αναγκαιότητα για την οικονομική αυτονομία δράσης της ομοσπονδίας, τα τελευταία χρόνια το ΔΣ κάνει προσπάθειες να είναι η συνδρομή αυτή και «ανταποδοτική» προς τους συναδέλφους, μέσα και από την κάρτα μέλους. Έτσι τόσο το «όφελος» που εξασφαλίζεται από την κάρτα για την είσοδο σε θέατρα, σε μουσεία αλλά και στην αγορά βιβλίων, υπερκαλύπτει το ύψος της συνδρομής.

Επιπλέον η πρόσφατη «υπηρεσία συνταξιοδοτικών ? ασφαλιστικών συμβουλών» που παρέχονται δωρεάν στα μέλη μας, όταν μάλιστα αυτές πληρώνονται αδρά αν τις αναζητήσει κανείς ιδιωτικά, είναι επίσης μια σημαντική «παροχή».

Από την φετινή χρονιά η ομοσπονδία υλοποιεί μια παλιά δέσμευσή της, για τη χρηματοδότηση από το ταμείο της, κατασκηνώσεων για τα παιδιά των συναδέλφων-μελών της, παράλληλα με τη δράση μας για την κατάκτηση λύσεων από το Υπουργείο Παιδείας.

Σοβαρή είναι επίσης και η έκπτωση κατά 25% στα μέλη της ΟΛΜΕ στην ετήσια κάρτα του ΟΑΣΑ (συγκοινωνίες Αθήνας).

Γίνεται δε προσπάθεια, με τη συνδρομή του ΚΕΜΕΤΕ, να αυξηθούν αυτές οι «υπηρεσίες» προς τα μέλη μας, ιδιαίτερα αυτή τη δύσκολη  περίοδο.

Το ΔΣ αναγνωρίζοντας τα οικονομικά προβλήματα των ΕΛΜΕ θα καλύψει το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων συμμετοχής των συνέδρων στο προσεχές 16Ο συνέδριο, αλλά και στα εκπαιδευτικά συνέδρια. Εξετάζεται δε η δυνατότητα στο μέλλον να ενισχύονται οι μικρές νησιωτικές ΕΛΜΕ για τη συμμετοχή εκπροσώπου της στις ΓΣ προέδρων.

Β) Ταμείο Αλληλοβοήθειας.

Η ΟΛΜΕ έχει δημιουργήσει ταμείο αλληλοβοήθειας των μελών της. Σύμφωνα με τον κανονισμό του ο σκοπός του Τα?είου αυτού είναι:

«α) Η παροχή οικονο?ικής αρωγής στους καθηγητές, ?έλη των ΕΛΜΕ και των οικογενειών τους για εξαιρετικά σοβαρούς οικογενειακούς λόγους ή λόγους υγείας.

β) Η οικονο?ική στήριξη προς τα ?έλη των ΕΛΜΕ, σε περιόδους απεργιακών κινητοποιήσεων, όταν, ?ετά από παρακράτηση των αποδοχών τους, αδυνατούν να καλύψουν βασικές ανάγκες και υποχρεώσεις τους.

Η οικονο?ική αρωγή ειδικότερα παρέχεται για την κάλυψη έκτακτων οικονο?ικών αναγκών των καθηγητών και των οικογενειών τους που προκύπτουν από:

α) σοβαρά προβλή?ατα υγείας τα οποία απαιτούν ιδιαίτερη θεραπευτική αγωγή ή χειρουργική επέ?βαση των ιδίων ή ?ελών των οικογενειών τους στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και τα οποία δη?ιουργούν ιδιαίτερα ?εγάλο χρη?ατικό κόστος, που αδυνατούν να καλύψουν τα ασφαλιστικά τους τα?εία ή οι ίδιοι.

β) σοβαρούς οικογενειακούς λόγους όπως θάνατος του συναδέλφου, ατυχή?ατα,  παρατεινό?ενη ασθένεια ή αναγκαστική αναρρωτική άδεια ?ε ?ειω?ένες αποδοχές (διαθεσι?ότητα λόγω ασθένειας) χωρίς άλλο εισόδη?α.

γ) παρακράτηση των αποδοχών τους από τη συ??ετοχή τους σε ?εγάλης διάρκειας απεργιακές κινητοποιήσεις, στην περίπτωση που δεν έχουν άλλο οικογενειακό εισόδη?α.

 δ) δικαστικές δαπάνες για νο?ική στήριξη σε περίπτωση πειθαρχικής ή ποινικής δίωξης ή αγωγής, αποκλειστικά για συνδικαλιστική δράση, για την υλοποίηση δηλαδή αποφάσεων συνδικαλιστικών οργάνων. Στην περίπτωση αυτή καλύπτεται ?έρος ή το σύνολο των δικαστικών δαπανών, ανάλογα ?ε το ύψος της δαπάνης».

Είναι κατανοητό πως στις σημερινές συνθήκες η διατήρηση και λειτουργία αυτού του ταμείου αλληλεγγύης όχι μόνο πρέπει να διατηρηθεί αλλά και αν είναι δυνατόν να διευρυνθεί. Τα όποια χρήματα αυτή τη στιγμή υπάρχουν είναι ελάχιστα σε σχέση με τις ανάγκες που δημιουργούνται τα πάνω από 50.000 μέλη της ομοσπονδίας μας. Διαπιστώνουμε καθημερινά τις αυξανόμενες οικονομικές ανάγκες των συναδέλφων μας, στις οποίες προσπαθούμε να είμαστε αρωγοί. Και βέβαια σε ενδεχόμενους πολυήμερους απεργιακούς αγώνες αυτά τα χρήματα είναι τα ελάχιστα.

 

Γ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Οι εκπροσωπήσεις της ΟΛΜΕ ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια έχουν αξιοποιηθεί μεθοδικά για να υπάρξει ουσιαστική παρέμβαση της ομοσπονδίας (προβάλλοντας σε κάθε περίπτωση τις θέσεις των Ελλήνων εκπαιδευτικών) και να αναπτυχθούν η αλληλεγγύη και η συνεργασία ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και όλους τους εργαζόμενους των χωρών της Ευρώπης και του κόσμου. Πέρα από τη συμμετοχή της στα παγκόσμια και τα ευρωπαϊκά συνέδρια, η ΟΛΜΕ έχει αναπτύξει διμερείς σχέσεις ανταλλαγών και συνεργασίας με δεκάδες ομοσπονδίες σε όλο τον κόσμο. Συμμετέχει στα διάφορα κοινωνικά φόρουμ και στα διεθνείς κινητοποιήσεις.

Είναι φανερό ότι σήμερα η ΟΛΜΕ έχει κερδίσει τη διεθνή αναγνώριση και την εκτίμηση ανάμεσα στα εκπαιδευτικά συνδικάτα σε όλο τον κόσμο. Αυτό φαίνεται τόσο από τις στενές σχέσεις αλληλεγγύης που έχουν αναπτυχθεί όσο και από το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Να σημειώσουμε πως σήμερα στην Ευρώπη υπάρχει μία μόνο συνομοσπονδία εκπαιδευτικών, η ETUCE που καλύπτει όλα τα συνδικάτα στις χώρες της Ευρώπης (εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και αποτελεί συγχρόνως και το ευρωπαϊκό τμήμα της Εκπαιδευτικής Διεθνούς. Με αυτούς τους όρους, δεν υπάρχει δυνατότητα να ανήκει η ΟΛΜΕ μόνο στην Διεθνή ή μόνο στην Ευρωπαϊκή ομοσπονδία. Στην πραγματικότητα μια εθνική ομοσπονδία γίνεται μέλος της Εκπαιδευτικής Διεθνούς μόνο και ένα  μικρό μέρος συνδρομών οδηγούνται στο ευρωπαϊκό της τμήμα (ETUCE). Όσον αφορά το περιεχόμενο των συνεδρίων που συμμετέχει η ΟΛΜΕ, κάθε φορά το ΔΣ αποφασίζει τη συμμετοχή του ή μη με βάση το περιεχόμενο και τις δυνατότητες που υπάρχουν να αναδείξουμε τις θέσεις μας και να αναπτύσσουμε τις αναγκαίες συνεργασίες.

Όσον αφορά την οικονομική διάσταση, το σύνολο των εξόδων του προϋπολογισμού για τις διεθνείς σχέσεις δεν αφορά μόνο τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των μελών του ΔΣ της ΟΛΜΕ, αλλά και τις μεταφράσεις και τα έξοδα συμμετοχής. Ούτε αφορά μόνο τη συμμετοχή μας στα συνέδρια της ETUCE, αλλά αφορά και τις συμμετοχές μας σε συνέδρια ξένων εθνικών ομοσπονδιών ή συναντήσεις διμερείς ή πολυμερείς (μεσογειακές, βαλκανικές, νοτιο-ευρωπαϊκές ή διεθνείς κλπ) που οργανώνονται. Στην πλειοψηφία τους βέβαια τα έξοδα από τη συμμετοχή μας σε προγράμματα της ETUCE (Ευρωπαϊκό τμήμα της Εκπαιδευτικής Διεθνούς) επιστρέφονται στην Ομοσπονδία. Η ΟΛΜΕ πληρώνει συνήθως έξοδα συμμετοχής σε συνελεύσεις και συνέδρια. Η ομοσπονδία έχει μειώσει πολύ αυτά της τα έξοδα τα τελευταία χρόνια.

Όσον αφορά το ύψος των συνδρομών στην ETUCE, αυτές είναι συνολικά 6.795 ? το χρόνο και στην Εκπαιδευτική Διεθνή περίπου 20.000 ? (περίπου 0,5 ?/μέλος και για τις δύο).

Ενόψει του συνεδρίου θα δημοσιοποιηθεί τον Ιούνιο και ο αναλυτικός οικονομικός απολογισμός και προϋπολογισμός της ομοσπονδίας. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα πιστεύουμε πως είναι τουλάχιστον αποπροσανατολιστική μια συζήτηση που αναλώνεται στη νέα μείωση της συνδικαλιστικής συνδρομής.

Κατεβάστε το σχετικό Ενημερωτικό σε μορφή pdf … εδώ