Α.Π.: 2257

 

Ενιαία κείμενα: Αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης πεδίων πλατφόρμας ΙΕΠ

 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

 

Κατόπιν ερωτημάτων για την διαδικασία συμπλήρωσης των πεδίων στην πλατφόρμα του ΙΕΠ σας αποστέλλουμε εκ νέου τόσο τον πίνακα με τους στόχους και τους τίτλους της α’ φάσης αξιολόγησης όσο και τα αναλυτικά σχέδια δράσης της τρέχουσας φάσης ανά πεδίο της πλατφόρμας του ΙΕΠ (προθεσμία: 10 Δεκεμβρίου).

Α’ ΦΑΣΗ: Τίτλοι και στόχοι προγραμματισμού

  Άξονας Στόχοι Σχέδια Δράσης
1 Διδασκαλία, μάθηση, αξιολόγηση

 

 

Βελτίωση των  μέσων διδασκαλίας και των συνθηκών μάθησης

 

Διερεύνηση της επίδρασης των συνθηκών εργασίας και των συνθηκών διαβίωσης των εκπαιδευτικών στην παιδαγωγική διαδικασία, στη διδασκαλία και τη μάθηση.

 

 

 

Καταγραφή των  μέσων διδασκαλίας που απαιτούν βελτίωση

Καταγραφή προβλημάτων που δυσχεραίνουν την διδασκαλία και τη μάθηση

Ανταλλαγή εμπειριών και μελέτη ερευνών για την επίδραση των όρων διαβίωσης και των συνθηκών εργασίας των εκπαιδευτικών στην παιδαγωγική διαδικασία, στη διδασκαλία και τη μάθηση.

2 Σχολική διαρροή, φοίτηση

 

 

Υποστήριξη των μαθητών και των μαθητριών που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες

 

Διερεύνηση  των παραμέτρων που επηρεάζουν αρνητικά την εκπαιδευτική πορεία των μαθητών/τριών, τη σχέση τους με τη γνώση και τον  σχολικό θεσμό

 

Διερεύνηση της σχέσης κοινωνικών και εκπαιδευτικών ανισοτήτων, σε συνδυασμό με τις συνέπειες που έχουν οι εφαρμοζόμενες εκπαιδευτικές πολιτικές, στη σχέση των μαθητών/τριών με τη γνώση.

Καταγραφή αναγκών για δημιουργία  τμημάτων ένταξης, τάξεων υποδοχής  και παράλληλη στήριξη.

Ψυχολογική υποστήριξη μαθητών και μαθητριών.

3 Σχέση μεταξύ μαθητών/τριών

 

 

Βελτίωση παιδαγωγικού κλίματος, συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μαθητών/τριών

 

 

Εντοπισμός συγκρουσιακών καταστάσεων και αιτιών τους

Μείωση ανταγωνιστικού κλίματος

4 Σχέση μεταξύ μαθητών/τριών εκπαιδευτικών

 

 

Δημιουργία  κλίματος  εμπιστοσύνης, συναισθηματικής ασφάλειας και κατανόησης

 

 Εντοπισμός προβλημάτων  που δυσχεραίνουν την ουσιαστική επικοινωνία και εμπιστοσύνη μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών
5 Σχέσεις σχολείου-οικογένειας

 

Βελτίωση συνεργασίας με σύλλογο γονέων και κηδεμόνων Συχνή επικοινωνία με το Σύλλογο Γονέων

Διερεύνηση των ιδιαίτερων συνθηκών των οικογενειών που επηρεάζουν τις μαθησιακές και παιδαγωγικές διαδικασίες

 

6 Ηγεσία, οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας Βελτίωση της οργάνωσης και της διοίκησης της σχολικής μονάδας με δημοκρατικές  διαδικασίες και αποφάσεις Επικαιροποίηση σχολικού κανονισμού με βάση τις σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές

 

Καταγραφή αναγκών για προσωπικό, πόρους και εκσυγχρονισμό υποδομών

 

7 Σχολείο και κοινότητα

 

Εξασφάλιση αποτελεσματικών δομών συντονισμού για την ανταλλαγή εκπαιδευτικών πρακτικών

 

Συνεργασία με γειτονικά σχολεία και κοινωνικούς φορείς, εντός ωραρίου και  με ευθύνη των συμβούλων παιδαγωγικής ευθύνης και της ΔΔΕ για διάχυση καλών πρακτικών

 

 

8 Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

 

 

Βελτίωση ικανοτήτων  και γνώσεων

Καταγραφή των αναγκών επιμόρφωσης και των προτάσεων του συλλόγου για τον προσφορότερο τρόπο πραγματοποίησης της επιμόρφωσης, με σεβασμό στις ανάγκες και τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών

 

9 Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα Εκπαιδευτικές δράσεις και προγράμματα εστιασμένα στις  κοινωνικές και παιδαγωγικές ανάγκες των μαθητών. Εκπαιδευτικά προγράμματα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές επισκέψεις και εκδρομές με κρατική χρηματοδότηση.

Β’ ΦΑΣΗ: Σχέδια δράσης

Σχέδιο Δράσης  1ου άξονα

Αναγκαιότητα – Στόχοι

Για την επιδιωκόμενη βελτίωση των  μέσων διδασκαλίας και των συνθηκών μάθησης πρέπει καταρχάς να καταγραφούν τα προβλήματα που δυσχεραίνουν την διδασκαλία και τη μάθηση.

Ενέργειες & χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

 

Στην διάρκεια της χρονιάς θα γίνει καταγραφή των συνθηκών  που δυσχεραίνουν τη μάθηση, των μέσων διδασκαλίας που χρήζουν βελτίωσης και  των  προτάσεων επίλυσης των προβλημάτων αυτών.  Βασικά σημεία που θα διερευνηθούν είναι ενδεικτικά: το επίπεδο της υλικοτεχνικής υποδομής, η ύπαρξη σύγχρονων υποδομών, εργαστήριων και βιβλιοθηκών η καταλληλότητα των σχολικών εγχειριδίων και των προγραμμάτων σπουδών, η ύπαρξη απαραίτητου εξοπλισμού, τα μαθησιακά κενά λόγω της τηλεκπαίδευσης, οι ψυχοκοινωνικές συνέπειες της πανδημίας, ο αριθμός μαθητών/τριών ανά τμήμα. Σημαντικά ζητήματα είναι η ανάγκη επιμόρφωσης των υπηρετούντων εκπαιδευτικών και με απαλλαγή των εκπαιδευτικών από τα διδακτικά καθήκοντα, η δημιουργία ψηφιακού –υποστηρικτικού υλικού για τους εκπαιδευτικούς, η ανάγκη ύπαρξης υποστηρικτικών δομών (ψυχολόγοι, γραμματειακή υποστήριξη, ενισχυτική διδασκαλία, παράλληλη στήριξη κλπ), η έγκαιρη και πλήρης στελέχωση του σχολείου με εκπαιδευτικό προσωπικό, το παιδαγωγικό κλίμα, οι διδακτικές μέθοδοι. Η δράση αυτή θα ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2024.

Πόροι – μέσα – ερευνητικά  εργαλεία

Η ομάδα εργασίας θα καταγράψει τα επιμέρους προβλήματα του σχολείου, που δυσχεραίνουν τη διδασκαλία και τη μάθηση και θα αξιοποιήσει διεθνείς και εγχώριες παιδαγωγικές μελέτες (UNESCO, UNISEF, ΚΕΜΕΤΕ κλπ.)

Κριτήρια επιτυχίας της Δράσης

 1. Ανάδειξη υφιστάμενων προβλημάτων
 2. Προτάσεις επίλυσης των προβλημάτων

Διαδικασίες αξιολόγησης της Δράσης

 1. Συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη δράση
 2. Προώθηση προτάσεων επίλυσης στους αρμόδιους φορείς

 

Σχέδιο Δράσης 2ου άξονα

Αναγκαιότητα – Στόχοι

Για την επιδιωκόμενη υποστήριξη των μαθητών και των μαθητριών που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες θα πρέπει να γίνει καταγραφή των αναγκών για δημιουργία  τμημάτων ένταξης, τάξεων υποδοχής , παράλληλη στήριξη και ψυχολογική υποστήριξη μαθητών και μαθητριών.

Ενέργειες & χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

 

Οι διεθνείς και εγχώριες μελέτες δείχνουν ότι η σχολική διαρροή παρατηρείται κυρίως σε μαθητές και μαθήτριες που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και η αντιμετώπισή της απαιτεί   αντισταθμιστικά μέτρα που αμβλύνουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ομάδες αυτές. Η σχολική διαρροή παρατηρείται κυρίως σε μαθητές/τριες  που εγκαταλείπουν το σχολείο λόγω οικονομικών δυσκολιών της οικογένειάς τους, μαθητές/τριες με σοβαρά μαθησιακά κενά, μαθητές/τριες κοινωνικών ομάδων για τις οποίες δεν υπάρχουν κατάλληλα συμπεριληπτικά προγράμματα (πρόσφυγες, μετανάστες/τριες, Ρομά κλπ) και μαθητές/τριες που υφίστανται εκφοβισμό και ρατσιστικές συμπεριφορές.  Στο πλαίσιο αυτό θα καταγραφούν οι ανάγκες για αντισταθμιστικά μέτρα για τους μαθητές και τις μαθήτριες αυτών των κατηγοριών. Η δράση αυτή θα ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2024.

Πόροι – μέσα – ερευνητικά  εργαλεία

Η ομάδα εργασίας θα καταγράψει τις επιμέρους σχετικές ανάγκες του σχολείου και θα αξιοποιήσει διεθνείς και εγχώριες παιδαγωγικές μελέτες (UNESCO, UNISEF, ΚΕΜΕΤΕ κλπ.)

Κριτήρια επιτυχίας της Δράσης

 1. Ανάδειξη υφιστάμενων αναγκών
 2. Προτάσεις για την κάλυψη των αναγκών

Διαδικασίες αξιολόγησης της Δράσης

 1. Συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη δράση
 2. Προώθηση προτάσεων στους αρμόδιους φορείς

 

Σχέδιο δράσης 3ου άξονα

Αναγκαιότητα – Στόχοι

Για την επιδιωκόμενη βελτίωση του παιδαγωγικού κλίματος, της συνεργασίας και της αλληλεγγύης μεταξύ των μαθητών/τριών θα πρέπει να εντοπιστούν οι όποιες συγκρουσιακές καταστάσεις και οι αιτίες  τους.

 

Ενέργειες & χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

 

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία οι σχέσεις μεταξύ των μαθητών/τριών επηρεάζονται αφενός από τις κοινωνικές συνθήκες και την παρέμβαση της Πολιτείας με συγκεκριμένες μεθόδους και προγράμματα που προωθούν την συνεργασία, την αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή εντός του σχολείου και αφετέρου το παιδαγωγικό κλίμα που επικρατεί στη σχολική μονάδα και τις παιδαγωγικές μεθόδους που εφαρμόζονται. Η κατάλληλη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, οι συνεργατικές μέθοδοι, οι παιδαγωγικοί κανόνες, η καλλιέργεια συναισθηματικής ασφάλειας και ενσυναίσθησης, ειδικά εκπαιδευτικά εργαλεία και δομές για την ομαλή ενσωμάτωση όλων των μαθητών με  σεβασμό στη διαφορετικότητα είναι οι κατεξοχήν αρχές που η παιδαγωγική επιστήμη θεωρεί απαραίτητες για την εξασφάλιση του απαραίτητου παιδαγωγικού κλίματος. Στο πλαίσιο αυτό, θα γίνει προσπάθεια εντοπισμού των όποιων συγκρουσιακών  καταστάσεων υφίστανται μεταξύ των μαθητών/τριών στη σχολική μονάδα και αφού μελετηθούν οι αιτίες των συγκρούσεων αυτών θα  εξεταστούν οι μέθοδοι άμβλυνσης των προβλημάτων αυτών. Η δράση αυτή θα ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2024.

Πόροι – μέσα – ερευνητικά     εργαλεία

Η ομάδα εργασίας θα καταγράψει τις συγκρουσιακές καταστάσεις του σχολείου καθώς και τις αιτίες τους και θα αξιοποιήσει διεθνείς και εγχώριες παιδαγωγικές μελέτες (UNESCO, UNISEF, ΚΕΜΕΤΕ κλπ.)

Κριτήρια επιτυχίας της Δράσης

 1. Ανάδειξη υφιστάμενων συγκρουσιακών καταστάσεων  και των αιτιών τους
 2. Προτάσεις για την επίλυσή τους

 

Διαδικασίες αξιολόγησης της Δράσης

 1. Συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη δράση
 2. Προώθηση προτάσεων στους αρμόδιους φορείς

Σχέδιο Δράσης 4ου άξονα

Αναγκαιότητα – Στόχοι

Για την επιδιωκόμενη  δημιουργία  κλίματος  εμπιστοσύνης, συναισθηματικής ασφάλειας και κατανόησης θα πρέπει να εντοπιστούν τα προβλήματα  που δυσχεραίνουν την ουσιαστική επικοινωνία και εμπιστοσύνη μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών.

Ενέργειες & χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Σύμφωνα με την παιδαγωγική επιστήμη προϋπόθεση για την δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και κατανόησης μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών  αποτελεί η ύπαρξη σταθερής σχέσης μεταξύ τους και η έμφαση στον παιδαγωγικό ρόλο των εκπαιδευτικών.  Στο πλαίσιο αυτό, αφού καταγραφούν οι παράγοντες που δυσχεραίνουν την καλλιέργεια του αμοιβαίου σεβασμού και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, σε συνεργασία με τα εκλεγμένα μαθητικά συμβούλια, προκειμένου να  διαμορφωθεί ένα δημοκρατικό παιδαγωγικό κλίμα συνεργασίας και εμπιστοσύνης. Η δράση αυτή θα ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2024.

Πόροι – μέσα – ερευνητικά          εργαλεία

Η ομάδα εργασίας θα καταγράψει τα επιμέρους προβλήματα του σχολείου, που δυσχεραίνουν τη διδασκαλία και τη μάθηση και θα αξιοποιήσει διεθνείς και εγχώριες παιδαγωγικές μελέτες (UNESCO, UNISEF, ΚΕΜΕΤΕ κλπ.)

Κριτήρια επιτυχίας της Δράσης

 1. Ανάδειξη υφιστάμενων προβλημάτων
 2. Προτάσεις επίλυσης των προβλημάτων

Διαδικασίες αξιολόγησης της Δράσης

 1. Συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη δράση
 2. Προώθηση προτάσεων επίλυσης στους αρμόδιους φορείς

Σχέδιο Δράσης 5ου άξονα

Αναγκαιότητα – Στόχοι

Για την επιδιωκόμενη βελτίωση συνεργασίας με σύλλογο γονέων και κηδεμόνων θα γίνει προσπάθεια συχνότερης επικοινωνίας με το Σύλλογο Γονέων και διερεύνησης των ιδιαίτερων συνθηκών των οικογενειών που επηρεάζουν τις μαθησιακές και παιδαγωγικές διαδικασίες.

Ενέργειες & χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Η οικογένεια και το σχολείο αποτελούν τους βασικούς φορείς κοινωνικοποίησης των νέων και γι αυτό η αρμονική και συνεχής συνεργασία τους αποτελεί βασική προϋπόθεση τόσο για την διαπαιδαγώγηση  των μαθητών/τριών όσο για την μαθησιακή τους εξέλιξη. Τα κίνητρα μάθησης και κοινωνικής συμμετοχής των παιδιών στις δράσεις του σχολείου επηρεάζονται σαφώς από τη στάση της οικογένειάς τους απέναντι στο σχολείο και τους/τις εκπαιδευτικούς. Το σχολείο πρέπει να εξασφαλίζει για όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες ισότητα στα μορφωτικά δικαιώματα χωρίς να τα συνδέει με την εύρεση του «καλού» σχολείου ή με την οικονομική δυνατότητα των γονιών ή της «τοπικής κοινωνίας». Στο πλαίσιο αυτό, θα διερευνηθούν, κατά το δυνατόν, οι ιδιαίτερες συνθήκες των οικογενειών που επηρεάζουν τις μαθησιακές και παιδαγωγικές διαδικασίες και θα επιδιωχθεί η εντατικοποίηση της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας, με συχνές ενημερώσεις των γονέων και  συναντήσεις με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων της σχολικής μονάδας. Η δράση αυτή θα ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2024.

Πόροι – μέσα – ερευνητικά          εργαλεία

Συχνότερη επικοινωνία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου και με τους/τις κηδεμόνες συγκεκριμένων μαθητών/τριών, όποτε αυτό κρίνεται παιδαγωγικά αναγκαίο.

Κριτήρια επιτυχίας της Δράσης

Επίτευξη συχνής επικοινωνίας και αποτελεσματικής συνεργασίας με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων.

Διαδικασίες αξιολόγησης της Δράσης

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη δράση.

Σχέδιο Δράσης 6ου άξονα

Αναγκαιότητα – Στόχοι

Για την επιδιωκόμενη βελτίωση της οργάνωσης και της διοίκησης της σχολικής μονάδας με δημοκρατικές  διαδικασίες και αποφάσεις θα πρέπει να γίνει επικαιροποίηση του σχολικού κανονισμού με βάση τις σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές και καταγραφή αναγκών για προσωπικό, πόρους και εκσυγχρονισμό υποδομών.

 

Ενέργειες & χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Η συνεργασία των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας με σκοπό την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου προϋποθέτει την κάλυψη όλων των αναγκών και την επαρκή χρηματοδότηση όλων των σχολείων. Σε αυτά τα πλαίσια πολύτιμη μπορεί να είναι η συνεργασία με τους γονείς για την καλύτερη και πιο εξειδικευμένη αποτύπωση αυτών των αναγκών. Η βελτίωση της οργάνωσης και της διοίκησης της σχολικής μονάδας προϋποθέτει δημοκρατικές διαδικασίες και αποφάσεις, προκειμένου να αξιοποιούνται οι εμπειρίες και οι γνώσεις του συνόλου των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων. Η δημοκρατική λειτουργία της σχολικής μονάδας με την ενεργή συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών, αλλά και -σε περιπτώσεις που αφορούν παιδαγωγικά ζητήματα-  του μαθητικού δυναμικού, εξασφαλίζει το απαραίτητο κλίμα συνεργασίας που προάγει το σύνολο των στόχων της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Για την βελτίωση της οργάνωσης και της διοίκησης της σχολικής μονάδας θα πραγματοποιηθεί επικαιροποίηση του σχολικού κανονισμού με βάση τις παιδαγωγικές αρχές και καταγραφή των αναγκών του σχολείου σε προσωπικό, πόρους και εκσυγχρονισμό εξοπλισμού και υποδομών. Η δράση αυτή θα ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2024.

Πόροι – μέσα – ερευνητικά     εργαλεία

Η ομάδα εργασίας θα καταγράψει τις επιμέρους ανάγκες του σχολείου και θα αξιοποιήσει διεθνείς και εγχώριες παιδαγωγικές μελέτες (UNESCO, UNISEF, ΚΕΜΕΤΕ κλπ.)

Κριτήρια επιτυχίας της Δράσης

 1. Ανάδειξη σχετικών αναγκών του σχολείου
 2. Επικαιροποίηση σχολικού κανονισμού

Διαδικασίες αξιολόγησης της Δράσης

 1. Συμμετοχή εκπαιδευτικών
 2. Προώθηση αναγκών του σχολείου στους αρμόδιους φορείς

 

Σχέδιο Δράσης 7ου άξονα

Αναγκαιότητα – Στόχοι

Η εξασφάλιση αποτελεσματικών δομών συντονισμού των σχολείων για την ανταλλαγή εκπαιδευτικών πρακτικών απαιτεί συνεργασία με γειτονικά σχολεία  εντός ωραρίου και  με ευθύνη των δομών του Υπουργείου Παιδείας για διάχυση καλών πρακτικών.

Ενέργειες & χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Ο συντονισμός δράσης και η διάχυση καλών πρακτικών μεταξύ των σχολικών μονάδων θα μπορούσε να λειτουργήσει βοηθητικά  για όλα τα σχολεία. Θα μπορούσε να συμβάλει στην ενεργοποίηση των συνεργαζόμενων σχολείων σε μια κατεύθυνση υιοθέτησης κοινών δράσεων και αντισταθμιστικών πρακτικών για την ισότιμη μόρφωση των μαθητών/τριών που προέρχονται από στρώματα και κοινωνικές ομάδες που μειονεκτούν και την εν γένει βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου που παρέχει το ελληνικό δημόσιο σχολείο προς όφελος όλων των μαθητών/τριών. Ωστόσο, η υποχρηματοδότηση, η διαρκής κινητικότητα του προσωπικού λόγω του μεγάλου αριθμού συμβασιούχων, αλλά και των συναδέλφων που μετακινούνται σε πολλά σε σχολεία, ο εργασιακός φόρτος των εκπαιδευτικών, που καλούνται πέραν των διδακτικών τους καθηκόντων να  διεκπεραιώσουν πλήθος γραφειοκρατικών διαδικασιών δεν επιτρέπει να αναλάβουν οι ίδιες οι σχολικές μονάδες τη δημιουργία σχολικών δικτύων. Με ευθύνη της πολιτείας πρέπει να δημιουργηθούν αποτελεσματικές δομές διάχυσης καλών πρακτικών, οι οποίες δεν θα καταστρατηγούν το εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών και δεν θα τους επιβαρύνουν με νέες γραφειοκρατικές αρμοδιότητες, που θα δυσχεράνουν περαιτέρω την εκπλήρωση των παιδαγωγικών τους καθηκόντων. Σε αυτό το πλαίσιο θα προταθεί στον Σύμβουλο της σχολικής μονάδας να αναλάβει, μετά από συζήτηση με τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών, τον κατάλληλο τρόπο υλοποίησης των ζητημάτων αυτών. Η δράση αυτή θα ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2024.

Πόροι – μέσα – ερευνητικά    εργαλεία

Αξιοποίηση διεθνών και εγχώριων παιδαγωγικών μελετών (UNESCO, UNISEF, ΚΕΜΕΤΕ κλπ.) για τη διάχυση καλών πρακτικών

Κριτήρια επιτυχίας της Δράσης

Καταγραφή προτάσεων για την αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ των σχολείων με ευθύνη της ΔΔΕ και των Συμβούλων

Διαδικασίες αξιολόγησης της  Δράσης

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε σχετικές δράσεις που θα υλοποιηθούν από τις ΔΔΕ και τους Συμβούλους

Σχέδιο δράσης 8ου άξονα

Αναγκαιότητα – Στόχοι

Για την επιδιωκόμενη βελτίωση ικανοτήτων  και γνώσεων των εκπαιδευτικών θα γίνει καταγραφή των αναγκών επιμόρφωσης και των προτάσεων του συλλόγου διδασκόντων/ουσών για τον προσφορότερο τρόπο πραγματοποίησης της επιμόρφωσης.

 

Ενέργειες & χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

 

Το εκπαιδευτικό λειτούργημα απαιτεί συνεχή  επικαιροποίηση των γνώσεων  των εκπαιδευτικών, τόσο σε παιδαγωγικό και διδακτικό επίπεδο  όσο και στις εξελίξεις του γνωστικού τους αντικειμένου και των τεχνολογιών που μπορούν να χρησιμοποιούνται στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στο πλαίσιο αυτό θα καταγραφούν οι ανάγκες  επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας και οι  προτάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων για τον προσφορότερο τρόπο πραγματοποίησης της απαραίτητης επιμόρφωσης. Η δράση αυτή θα ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2024.

 

Πόροι – μέσα – ερευνητικά      εργαλεία

Η ομάδα εργασίας θα καταγράψει τις επιμέρους σχετικές ανάγκες των εκπαιδευτικών του σχολείου και θα αξιοποιήσει διεθνείς και εγχώριες παιδαγωγικές μελέτες (UNESCO, UNISEF, ΚΕΜΕΤΕ κλπ.)

Κριτήρια επιτυχίας της Δράσης

 1. Ανάδειξη υφιστάμενων αναγκών
 2. Προτάσεις για την κάλυψη των αναγκών

Διαδικασίες αξιολόγησης της Δράσης

 1. Συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη δράση
 2. Προώθηση προτάσεων στους αρμόδιους φορείς

Σχέδιο δράσης 9ου άξονα

Αναγκαιότητα – Στόχοι

Εκπαιδευτικές δράσεις και προγράμματα εστιασμένα στις κοινωνικές και παιδαγωγικές ανάγκες των μαθητών/τριών, κεντρικά σχεδιασμένα και με κρατική επιχορήγηση.

Ενέργειες & χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα και οι σχολικές δραστηριότητες (περιβαλλοντικά, πολιτιστικά και λοιπά προγράμματα) αποφέρουν μεγάλα παιδαγωγικά οφέλη στους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετέχουν σε αυτά, καθώς ευαισθητοποιούν για σημαντικά ζητήματα και διευρύνουν τους ορίζοντες τους. Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδρομές προσφέρουν παιδαγωγικά βιώματα και εμπειρίες, που συντελούν τόσο στη διαπαιδαγώγηση και την μάθηση όσο και στην καλλιέργεια συνεργασίας, συμβίωσης και αλληλεγγύης μεταξύ των μαθητών/τριών. Ομοίως, υπάρχουν και ευρωπαϊκά αντίστοιχα προγράμματα τα οποία μέσω της βιωματικής γνωριμίας με άλλους πολιτισμούς και εκπαιδευτικά συστήματα αποτελούν δράσεις υψηλής παιδαγωγικής αξίας. Συγχρόνως αυτή η αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών/τριών χρειάζεται να γίνει με την κάλυψη και χρηματοδότηση της πολιτείας, ώστε αυτά  τα προγράμματα να μην γίνονται  μόνο για μια μειοψηφία των μαθητών/τριών.

 Ωστόσο, οι διοικητικές, οργανωτικές και γραφειοκρατικές προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των σχολείων σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα είναι εξαιρετικά μεγάλες και χρονοβόρες, σε βαθμό που, συχνά, λειτουργούν ανασταλτικά. Επιπλέον, λόγω της τεράστιας πίεσης που ασκεί η «διδακτέα ύλη» και η προετοιμασία για τις εξετάσεις, η ανάπτυξη ανεπίσημων προγραμμάτων και παρεμβάσεων ή η συμμετοχή στα γραφειοκρατικά και επίσημα προγράμματα καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη. Στο πλαίσιο αυτό θα διερευνηθούν οι δυνατότητες της σχολικής μονάδας στην υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων και δράσεων. Η δράση αυτή θα ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2024.

Πόροι – μέσα – ερευνητικά     εργαλεία

Πραγματοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων και εκδρομών, εφόσον τα επιδημιολογικά δεδομένα το επιτρέψουν

Κριτήρια επιτυχίας της Δράσης

Παιδαγωγικά οφέλη των εκπαιδευτικών επισκέψεων

Διαδικασίες αξιολόγησης της Δράσης

 Συμμετοχή εκπαιδευτικών

 

 Για το αρχείο σε pdf … εδώ