Αθήνα, 01/02/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Για τις υποβολές μηνύσεων από την Πυροσβεστική και την επιβολή προστίμων σε Διευθυντές σχολείων

Το τελευταίο χρονικό διάστημα γινόμαστε αποδέκτες μιας πολύ σοβαρής κατάστασης που αφορά στην ασφάλεια των εκπαιδευτικών και των μαθητών μας στα ζητήματα πυροπροστασίας των σχολικών μονάδων, καθώς και της απαράδεκτης τακτικής υποβολής μηνύσεων και στη συνέχεια χρηματικών προστίμων σε Διευθυντές (Μαραθώνα, Κορυδαλλό, Πειραιά).

Ερευνώντας το ζήτημα έχουμε να αναφέρουμε τα παρακάτω:

 • Σύμφωνα με το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/8) στο άρθρο 75 (αρμοδιότητες των δήμων) παρ. στ΄ 1 αναφέρει «οι δήμοι είναι υπεύθυνοι για την κατασκευή, διαχείριση και βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών του Εθνικού συστήματος Α/θμιας και Β/θμιας παιδείας και ιδιαίτερα τη συντήρηση, καθαριότητα και φύλαξη των σχολικών κτιρίων».
 • Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 8440 (ΦΕΚ 318/2011) «καθορισμό λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων» δεν προκύπτει από πουθενά ότι οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων διαχειρίζονται χρήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια και τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων, πολύ δε περισσότερο με τη σύνταξη ή την εφαρμογή ειδικών μελετών.
 • Σύμφωνα με το ΠΔ 71/1988 άρθρο 15 παρ. 1 και παρ. 2 «τα εκπαιδευτήρια περιλαμβάνονται στις κατηγορίες των κτιρίων που κατά την έκδοση της οικοδομικής άδειας επιβάλλεται σύνταξη μελέτης πυροπροστασίας που συνυποβάλλεται στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία».
 • Σύμφωνα με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου, ο έλεγχος για την ορθή εφαρμογή της μελέτης και τήρηση των διατάξεων του κανονισμού πυροπροστασίας σε όλα τα στάδια κατασκευής ανατίθεται από κοινού στις αρμόδιες Υπηρεσίες Πολεοδομίας και Πυροσβεστικού Σώματος» και την παρ. 4 «οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρ. 433 του Ποινικού Κώδικα».
 • Το άρθρο 7 του ΠΔ 71/1988 όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α΄) αναφέρει αναλυτικά κατά κατηγορία κτιρίου τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας που πρέπει να πληρούνται για όλα τα εκπαιδευτήρια και όχι μόνο για την έκδοση οικοδομικής άδειας.
 • Στην Πυροσβεστική Διάταξη 13/2013 άρθρ. 2 παρ. 2 αναφέρει: «το πιστοποιητική πυροπροστασίας χορηγείται κατόπιν υποβολής αιτήματος του ιδιοκτήτη ή εκμεταλλευτή της επιχείρησης» και στην παρ. 7 «την ευθύνη για την τοποθέτηση, συντήρηση και καλή λειτουργία όλων των προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα έχει ο εργοδότης που στην παρούσα και στις κείμενες διατάξεις πυροπροστασίας είναι ο ιδιοκτήτης – εκμεταλλευτής, ή (κατά νόμο) υπεύθυνος. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζεται ο Ν. 3850/2010 όπως κάθε φορά ισχύει».
 • Σύμφωνα με το Ν. 3850/2010 (υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας) άρθρ. 3 παρ. 2 ορίζονται «για την εφαρμογή του παρόντος στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και ΟΤΑ ως επιχείρηση ή εργοδότης νοείται «Υπουργείο, Περιφέρεια, Νομαρχία ή άλλη αυτοτελής ή αποκεντρωμένη Δημόσια Υπηρεσία ή Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σύμφωνα με το άρθρο 71 παρ. 8 του ίδιου νόμου «οι διοικητικές κυρώσεις και η βεβαίωση και είσπραξη προστίμων δεν εφαρμόζονται για το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ».

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ:

Επειδή θεωρεί ότι η ασφάλεια των εκπαιδευτικών και των μαθητών στα ζητήματα πυροπροστασίας είναι πρωταρχικής σημασίας,

Ζητάει:

 • Να εξασφαλιστεί ότι σε κάθε σχολική μονάδα που λειτουργεί θα εκπονηθούν, εφόσον δεν υπάρχουν, εγκεκριμένα σχέδια ενεργητικής και παθητικής πυρασφάλειας.
 • Οι αρμόδιες αρχές (Δήμοι και Πυροσβεστική Υπηρεσία) να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να κατατεθούν και εγκριθούν οι απαραίτητες μελέτες πυροπροστασίας.
 • Το Υπουργείο Εσωτερικών να χρηματοδοτήσει και όπου χρειάζεται να συντονίσει και να ενισχύσει με εξειδικευμένο προσωπικό του ΟΤΑ για την τήρηση των όρων πυρασφάλειας στα σχολεία και όλα τα Δημόσια κτίρια.
 • Η Πυροσβεστική Υπηρεσία να συνεργαστεί για να αντιμετωπιστεί το θέμα ολοκληρωμένα.
 • Να διαγραφούν τα πρόστιμα, που κακώς επιβλήθηκαν, σε Διευθυντές σχολικών μονάδων.

Απαιτεί:

Την άμεση απόσυρση των μηνύσεων κατά των Διευθυντών των σχολικών μονάδων,

και Δηλώνει:

ότι η Πολιτεία πρέπει να ασχοληθεί σοβαρά με τα Σχέδια Πολιτικής Προστασίας (πυρκαγιές – πλημμύρες – σεισμοί) που αφορούν μεγάλες συγκεντρώσεις πληθυσμού όπως είναι τα σχολεία.


Για το αρχείο σε pdf … εδώ