Αθήνα, 31/12/2016

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Να ανασταλούν τώρα οι «φωτογραφικές» μετατάξεις εκπαιδευτικών σε διοικητικές θέσεις»

 

Η Κυβέρνηση, αντί να καλύψει τα χιλιάδες οργανικά κενά στις διοικητικές υπηρεσίες του δημοσίου και των φορέων του με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, προσπαθεί ν? αντιμετωπίσει το πρόβλημα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών, ανακυκλώνοντας το ήδη ολιγάριθμο υπαλληλικό προσωπικό, με ένα πρόγραμμα που το ονομάζει κινητικότητα.

Καταγγέλλουμε την πολιτική της Κυβέρνησης που προχωρά σε μία διαδικασία «ανακύκλωσης» υπαλλήλων και όχι στην μόνη ενδεδειγμένη που είναι ο διορισμός μονίμων διοικητικών υπαλλήλων.

Στα πλαίσια αυτού του νόμου το Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης έβγαλε στις 20/12/2016 μία εγκύκλιο που ζητούσε από τους δημοσίους υπαλλήλους άρα και τους εκπαιδευτικούς να κάνουν αίτηση μετάταξης μέχρι 2/1/2017 στον φορέα που πήραν φέτος απόσπαση.

Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι:

  • Ο νόμος 4440/2016, στο Άρθρο 18, παράγραφος 1 στις Μεταβατικές διατάξεις ορίζει ότι: «Εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου μετατάξεις, για τις οποίες είτε έχει εκδοθεί εγκριτική απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011 (Α΄ 180) είτε έχει εκδοθεί ανακοίνωση – πρόσκληση, είτε, προκειμένου για θέσεις σε ΟΤΑ, έχει υποβληθεί αίτηση υπαλλήλου μέχρι έναν (1) μήνα πριν από τη δημοσίευση του νόμου, δύναται να ολοκληρωθούν μέχρι τις 30.6.2017, σύμφωνα με τις ισχύουσες, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, διατάξεις». Και στο ίδιο άρθρο παράγραφος 3 ορίζει ότι «Τακτικοί υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών?, οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος είναι αποσπασμένοι με γενικές ή ειδικές διατάξεις σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, επιτρέπεται να μεταταγούν με αίτησή τους στην υπηρεσία που είναι αποσπασμένοι, μετά από γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου εφόσον υφίσταται» και καταλήγει «όσοι υπάλληλοι δεν υποβάλλουν αίτηση ή δεν επιλεγούν προς μετάταξη επιστρέφουν στην υπηρεσία στην οποία ανήκει η οργανική τους μέχρι τις 15-4-2017, έναρξη εφαρμογής του ΕΣΚ

Σε σχέση με το νόμο και τη διευκρινιστική εγκύκλιο έχουμε να παρατηρήσουμε ότι:

  • Δεν είναι δυνατόν να συμμετέχουν στη διαδικασία μόνο όσοι έχουν πάρει απόσπαση την τελευταία χρονιά, αποκλείοντας από την διαδικασία όλους όσους αποσπόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια και για κάποιο λόγο δεν συνεχίστηκε η απόσπαση αυτή, όπως επίσης και όλους όσους είχαν κάνει αίτηση μετάταξης σε προηγούμενη διαδικασία που είχε ορίσει το Υπουργείο Παιδείας.
  • Δεν είναι δυνατόν να αποδεχτούμε μια διαδικασία που δεν ορίζει τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις για να ολοκληρωθούν οι μετατάξεις.
  • Δεν είναι δυνατόν να αποδεχτούμε οι αποσπασμένοι με υπουργική απόφαση τη φετινή χρονιά να προηγηθούν των αιτήσεων μετάταξης των προηγούμενων ετών.

Τέλος, η εγκύκλιος σχετικά με τις μετατάξεις σε διοικητικές θέσεις ορίζει: «Η μετα?ταξη διενεργει?ται σε κενη? θε?ση κλα?δου της ι?διας η? ανω?τερης κατηγορι?ας, η? σε περι?πτωση μη υ?παρξη κενη?ς, με μεταφορα? της θε?σης, εφο?σον οι προς μετα?ταξη υπα?λληλοι κατε?χουν τα τυπικα? προσο?ντα, ο?πως αυτα? ορι?ζονται στο Π.Δ.50/2001, ο?πως ισχυ?ει, και στις οικει?ες οργανικε?ς διατα?ξεις».

Το παραπάνω σημαίνει ότι η μετάταξη μπορεί να γίνει μόνο αν υπάρχει κενή οργανική θέση στον φορέα αυτό και αν όχι τότε θα γίνει μεταφορά της θέσης. Σαν Ομοσπονδία δηλώνουμε ότι ενώ δε διαφωνούμε με εθελοντικές μετατάξεις σε διοικητικές θέσεις, σε καμία περίπτωση δεν θα δεχτούμε την μεταφορά θέσης εκπαιδευτικού σε θέση διοικητικού, καθώς δεν δεχόμαστε να χαθούν έμμεσα οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών.

Απαιτούμε λοιπόν να:

  • Ανακληθεί η συγκεκριμένη εγκύκλιος και να υπάρξει νέα που να ορίζει νέο χρονικό όριο αιτήσεων για τις μετατάξεις εκπαιδευτικών σε διοικητικές θέσεις,
  • Συμπεριληφθούν στη νέα αυτή εγκύκλιο με δικαίωμα αίτησης μετάταξης και οι εκπαιδευτικοί που έπαιρναν τα προηγούμενα χρόνια απόσπαση στους φορείς αυτούς,
  • να συνεξετασθούν οι παλιότερες αιτήσεις μετάταξης με τις νέες αιτήσεις των αποσπασμένων,
  • Να γίνουν όλες αυτές οι μετατάξεις σε οργανικές θέσεις και αν δεν υπάρχουν να δημιουργηθούν, ώστε να μη ζήσουμε για ακόμα μία φορά το καθεστώς των μετατάξεων των εκπαιδευτικών στην Α/θμια του 2013.
  • Να ξεκαθαριστούν τα αντικειμενικά κριτήρια για την επιλογή αυτών που θα μεταταγούν και να μην προχωρήσει το Υπουργείο με διαδικασίες αδιαφανείς και παράνομες.
  • Να μην χαθεί ούτε μία θέση εκπαιδευτικού.

Για να δείτε το αρχείο σε pdf … εδώ