Αθήνα, 5/7/2016

 Απόσυρση της απόφασης του Υπουργείου που θέτει αυστηρά οικονομικά κριτήρια στις εγγραφές μαθητών στα Εσπερινά Σχολεία

 

Είναι γνωστό ότι τα Εσπερινά Σχολεία εξυπηρετούν ιδιαίτερες ανάγκες εργαζόμενων μαθητών και συνεπώς η λειτουργία τους υπόκειται σε ιδιαίτερους όρους και προϋποθέσεις.

Το Υπ. Παιδείας με εγκύκλιό του καθορίζει πολύ αυστηρά εισοδηματικά κριτήρια για τις εγγραφές και μετεγγραφές ανηλίκων στα εσπερινά σχολεία απαιτώντας ταυτόχρονα αντίγραφο φορολογικής δήλωσης του κηδεμόνα που να πιστοποιείται το αντίστοιχο όριο τους εισοδήματος.

Πιο συγκεκριμένα στην εγκύκλιο με Αρ.Πρωτ.Φ1/95628/Δ2/10-06-2016/ΥΠΠΕΘ αναφέρεται:

«Ειδικότερα, για την μετεγγραφή ανηλίκων από Ημερήσια σε Εσπερινά Λύκεια θα πρέπει να ζητείται:

  1. Βεβαίωση εργασίας ανηλίκου από τον εργοδότη (με σφραγίδα του εργοδότη).
    Εάν πρόκειται για απασχόληση ανηλίκου σε οικογενειακή επιχείρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7 του αρ. 45 του Ν.4186/2013, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση των κηδεμόνων που να βεβαιώνει τα ανωτέρω με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, εκτός αν κατατίθεται αυτοπροσώπως και
  2. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης του γονέα/κηδεμόνα του μαθητή.
    Από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος θα πρέπει να προκύπτει ότι το ετήσιο εισόδημα (πραγματικό) είναι κάτω από 8.879 ευρώ, προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ ετησίως ανά μέλος ή κάτω από 17.270 ευρώ για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και 2 εξαρτώμενα μέλη (μέσο ετήσιο εισόδημα-έρευνα εισοδήματος, ΕΛΣΤΑΤ 2014).

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω διατάξεις τυγχάνουν εφαρμογής και στην περίπτωση των εγγραφών των ανήλικων μαθητών σε Εσπερινά Λύκεια.

Ακολούθως, αναφορικά με τις εγγραφές ενηλίκων σε Εσπερινά Λύκεια, σας γνωρίζουμε ότι βάσει του αρ. 45 του Ν. 4186/2013 «Στα Εσπερινά Σχολεία δύνανται να εγγράφονται ενήλικες, χωρίς βεβαίωση εργασίας ή ανεργίας». Κατά συνέπεια, πρόκειται για δυνατότητα των ενηλίκων να έχουν πρόσβαση σε Εσπερινά Σχολεία σε περίπτωση που δεν καλύπτονται οι θέσεις από ανηλίκους για τους οποίους πιστοποιείται η ανάγκη εργασίας για βιοπορισμό σύμφωνα με τα ανωτέρω ή από ενήλικες εργαζόμενους ή κατόχους κάρτας ανεργίας σε ισχύ.

Τέλος, οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι οι μαθητές, εφόσον είναι ενήλικοι, θα πρέπει να υποβάλουν τα εν λόγω δικαιολογητικά επικαιροποιημένα κατά την έναρξη κάθε σχολικού έτους φοίτησης.»

Η αυστηροποίηση των εισοδηματικών κριτήριων θα οδηγήσει έξω από τα εσπερινά σχολεία ανήλικους μαθητές.

Με βάση την εγκύκλιο η φοίτηση του μαθητή θα μπαίνει σε αμφισβήτηση κάθε χρόνο αφού θα πρέπει να επαναβεβαιώνει τα στοιχεία του κατά την εγγραφή του κάθε χρόνο, και έτσι αν κάποιος μαθητής για κάποια από τις χρονιές φοίτησής του αλλάξει το εισοδηματικό κριτήριο θα χάνει το δικαίωμα εγγραφής και συνέχισης της φοίτησης στο σχολείο του!

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ ζητάει:

  1. Να αποσυρθεί η παραπάνω εγκύκλιος.

  1. Να επιδειχθεί η στοιχειώδης κοινωνική ευαισθησία ώστε να έχουν τη δυνατότητα εγγραφής οι μαθητές χωρίς τις αυστηρές οικονομικές προϋποθέσεις. Ειδάλλως θα οδηγηθούμε στην ουσιαστική απαγόρευση νέων εγγραφών και μετεγγραφών μαθητών στα Εσπερινά Λύκεια.

Αυτή η πολιτική υπονομεύει μια ειδική κατηγορία σχολικών μονάδων, αυτή των Εσπερινών, στα οποία φοιτά μια κοινωνικά ευαίσθητη ομάδα μαθητών.

Για να δείτε το αρχείο σε pdf … εδώ