ΠΡΟΣ:

 τον  Πρόεδρο της  Επιτροπής  για τις

υπηρεσιακές μεταβολές- διορισμούς

κ. Παναγιώτη Κατσαρό

ΘΕΜΑ: Μεταθέσεις ? αποσπάσεις

Κύριε Πρόεδρε,

            Σας καταθέτουμε, όπως μας ζητήσατε, συμπληρωματικές προτάσεις για τις μεταθέσεις και τις τελικές μας προτάσεις για τις αποσπάσεις.

Συμπληρωματικές προτάσεις για τις μεταθέσεις

 

  1. Το ΔΣ της ΟΛΜΕ με νεότερη απόφασή του, αναθεωρεί την πρόταση που είχε αρχικά καταθέσει στην Επιτροπή Υπηρεσιακών Μεταβολών στις 25/1/2016, η οποία προέβλεπε να υπάρχει η δυνατότητα να δίνεται οργανική τοποθέτηση με σύζευξη δύο σχολείων και προτείνει να παραμείνει το σημερινό καθεστώς, δηλαδή η οργανική τοποθέτηση μόνο σε μια σχολική μονάδα και ο υπολογισμός να γίνεται με 10 ώρες μαθημάτων 1ης ανάθεσης.
  2. Επαναδιατυπώνει την πρόταση που είχε καταθέσει στις 25/1/2016 για τα ειδικά σχολεία ως εξής: Οι ειδικές επιτροπές θα μπορούν να γνωμοδοτούν κατά την εξέταση των φακέλων των υποψηφίων των ειδικοτήτων Μουσικής ? Καλλιτεχνικών με ένα μικρό ποσοστό στο σύνολο των προβλεπόμενων μορίων.
  3. Σχετικά με τους αποσπασμένους στο εξωτερικό, μετάθεση ? τοποθέτηση: κάνει εν μέρει αποδεκτή την πρόταση που κατατέθηκε από υπηρεσιακούς παράγοντες (κ. κ. Μεϊμάρης, Νίκος) «προτείνουμε να αλλάξει το νομικό πλαίσιο για λόγους ίσης μεταχείρισης, ώστε να δύνανται οι εκπαιδευτικοί που είναι αποσπασμένοι στο εξωτερικό αν βρίσκονται μέχρι και το 5ο έτος απόσπασης να έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή αλλά και από σχολική μονάδα σε άλλη σχολική μονάδα (βελτίωση θέσης) ή αίτηση οριστικής τοποθέτησης και να αναλαμβάνουν υπηρεσία μετά τη λήξη της απόσπασής τους στο εξωτερικό, ενώ εάν υπερβούν 5ετή απόσπαση να χάνουν την οργανική». Δεχόμαστε επομένως τη συγκεκριμένη πρόταση με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί έχουν υπηρετήσει την οργανική τους θέση ενώ στην αντίθετη περίπτωση να μην τους παρέχεται το προτεινόμενο δικαίωμα.
  4. Όσοι ανήκουν σε ειδική κατηγορία μετάθεσης: προτείνουμε να τροποποιηθεί η ειδική κατηγορία μετάθεσης που υπάγονται και οι πολύτεκνοι καθώς και οι εκπαιδευτικοί που τυγχάνουν γονείς δύο αναπήρων τέκνων με ποσοστό αναπηρίας 67% καθώς εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους (άρθρ. 52 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24) και να προβλέπεται να αρκεί η ύπαρξη ενός αναπήρου τέκνου αντί των δύο που προβλέπεται σήμερα, ώστε να ευεργετούνται και στις μεταθέσεις και στις αποσπάσεις.
  5. Κάνει αποδεκτή την πρόταση που κατατέθηκε από τους υπηρεσιακούς παράγοντες (κ.κ. Μεϊμάρης, Νίκος) σχετικά με τον υπολογισμό του χρόνου υπηρεσίας των εκπαιδευτικών ως έχει: «ο υπολογισμός του χρόνου υπηρεσίας των εκπαιδευτικών για μόρια συνολικής υπηρεσίας και μονάδες συνθηκών διαβίωσης να γίνεται με βάση τις ημέρες και όχι τα έτη και τους μήνες, ενώ, όπου κατά τον υπολογισμό των μονάδων μετάθεσης προκύπτει αριθμός με δεκαδικό μέρος, να διατηρούνται τα τρία δεκαδικά ψηφία, αφού αυτές τώρα υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Ο τρόπος υπολογισμού θα εξαλείψει αδικίες και θα ανταποκρίνεται στην απόλυτη πραγματικότητα, ενώ ο δεκαδικός υπολογισμός με τρία ψηφία θα βοηθά στην αποφυγή ισοψηφιών».

Αποσπάσεις

 

  1. Το ΔΣ της ΟΛΜΕ διαφωνεί κατηγορηματικά με τις προτάσεις που κατατέθηκαν

από την επιτροπή καλλιτεχνικών σχολείων στις 25/1/2016 και που προτάθηκε ότι για τη θεμελίωση δικαιώματος αίτησης μετάθεσης ή/και απόσπασης σε καλλιτεχνικό ή μουσικό σχολείο να προβλέπονται ως προαπαιτούμενα: α. η τουλάχιστον διετής διδακτική εμπειρία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση και β. το πτυχίο διορισμού. Επίσης, διαφωνεί με την πρόταση που κατατέθηκε για τις αποσπάσεις ή μεταθέσεις των εκπαιδευτικών γενικής παιδείας στα μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία ότι τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια θα λαμβάνουν υπόψη και θα μοριοδοτούν μια σειρά προτεινόμενων κριτηρίων. Αντ? αυτών το ΔΣ της ΟΛΜΕ προτείνει: και για τη θεμελίωση δικαιώματος αίτησης μετάθεσης ή απόσπασης αλλά και ιδιαίτερα για τις μεταθέσεις – αποσπάσεις εκπαιδευτικών γενικής παιδείας στα μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία να ισχύουν οι γενικές διατάξεις μεταθέσεων ? αποσπάσεων όπως αυτές προβλέπονται για όλες τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών.

  1. Κάνει αποδεκτές τις προτάσεις που κατατέθηκαν από το υπουργείο παιδείας

(κ. Π. Κατσαρός) στην επιτροπή υπηρεσιακών μεταβολών της 11/2/2016: α. λόγω των αυξημένων ποσοστών ανεργίας οι εκπαιδευτικοί θα λαμβάνουν 5 μονάδες συνυπηρέτησης ακόμη και όταν κατά τη διάρκεια ολόκληρου του τελευταίου έτους οι σύζυγοί τους βρίσκονται σε ανεργία (επιδοτούμενη ή μη) και β. οι εκπαιδευτικοί θα μοριοδοτούνται εφόσον τα τέκνα τους σπουδάζουν χωρίς να γίνεται μνεία σε έτη ή εξάμηνα σπουδών, με την προϋπόθεση ότι κατά την υποβολή των αιτήσεων τα τέκνα σπουδάζουν, δεν έχουν υπερβεί το 24ο έτος και δεν φοιτούν για απόκτηση δεύτερου πτυχίου.

  1. Συμφωνεί και κάνει αποδεκτές τις προτάσεις του υπουργείου παιδείας (κ. Π. Κατσαρός): α. για τα ζευγάρια των εκπαιδευτικών η συνυπηρέτηση θα αποτιμάται σε 20 μονάδες και β. οι διατάξεις του άρθρ. 7 παρ. 2 του ν. 4071/2012 θα επιτρέπουν μόνο απόσπαση και όχι μετάθεση των εκπαιδευτικών που εντάσσονται στην κατηγορία αυτή. Επίσης, το ΔΣ της ΟΛΜΕ προτείνει: α. να υπάρξει η ανάλογη νομοθετική ρύθμιση ώστε να ενταχθούν στις κατά προτεραιότητα αποσπάσεις οι εκλεγμένοι εκπαιδευτικοί ? μέλη ΔΣ πρωτοβαθμίων συνδικαλιστικών οργανώσεων (ΕΛΜΕ), οι οποίοι εκλέγονται σε διαφορετικό νομό από αυτόν που ανήκουν υπηρεσιακά είτε με οργανική τοποθέτηση είτε στη διάθεση ΠΥΣΔΕ.
  2. Οι αποσπάσεις μελών ΔΕΠ να διέπονται από το ίδιο καθεστώς με τις υπόλοιπες κατά προτεραιότητα κατηγορίες αποσπάσεων.
  3. Θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό να ταυτίζονται οι περιοχές απόσπασης με τις περιοχές μετάθεσης.

 Για να δείτε τη συνέχεια του κειμένου πατήστε … εδώ