ΠΡΟΣ: τον Υπ. Παιδείας, κ. Κων. Αρβανιτόπουλο

                 τον Υπ. Διοικ. Μεταρρ., κ. Κυρ. Μητσοτάκη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Κ.Ο. των Κομμάτων του Κοινοβουλίου

ΚΑΝΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΛΥΘΕΙ ΣΤΙΣ 22 ΜΑΡΤΗ

                Το χρονικό διάστημα για τη λήξη της διαθεσιμότητας εκπαιδευτικών έχει μικρύνει δραματικά. Σε λίγες μέρες (22/3/14), αν δεν υπάρξουν νέες προκηρύξεις θέσεων, απειλούνται με απόλυση τουλάχιστον 600 εκπαιδευτικοί.

            Με την ανακοίνωση από το ΑΣΕΠ των πινάκων με τις θέσεις για τα δεύτερα πτυχία που κατείχαν οι εκπαιδευτικοί (185 αντί 233) οι θέσεις που θα καλυφθούν από τις υπάρχουσες προκηρύξεις,  στην καλύτερη περίπτωση, θα είναι 1260.

            Απαιτούμε:

1.      Να μην απολυθεί κανένας εκπαιδευτικός από όσους βρίσκονται σε διαθεσιμότητα.

2.     Να γίνουν άμεσα οι αναγκαίες θεσμοθετήσεις και προκηρύξεις θέσεων.

Συγκεκριμένα:

–          Να προκηρυχθούν οι θέσεις με ΟΛΑ τα δεύτερα πτυχία που κατέχουν οι εκπαιδευτικοί και δεν προκηρύχθηκαν μέχρι σήμερα, στην περιοχή την οποία σήμερα εργάζονται.

–          Να προκηρυχθούν οι 325 θέσεις (125 διοικητικές και 200 εκπαιδευτικές) σε ΙΕΚ ? ΣΕΚ που έχουν θεσμοθετηθεί με τους νόμους  4186/13 και 4235/14.

–          Να δημιουργηθούν, με τροπολογία ? προσθήκη σε ν/σχ στη Βουλή, τουλάχιστον 212 νέες θέσεις σε ΙΕΚ ? ΣΕΚ οι οποίες να προκηρυχθούν το επόμενο διάστημα.

      Η προτεινόμενη τροπολογία:

Στο άρθρο 68 του ν. 4235/14 η παράγραφος 4.2 αντικαθίσταται από «Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 14 του άρθρ. 27 του ν. 4186/13 η φράση «εννιακόσιες είκοσι πέντε (925)» αντικαθίσταται από τη φράση «χίλιες τριακόσιες τριάντα επτά (1337)».

Προστίθεται νέα παράγραφος (4.3) που αναφέρει ότι: οι διοικητικές (125) και εκπαιδευτικές (1337) θέσεις που αναφέρονται στο νόμο 4186/2013 (παρ.10  του άρθρου 26 και παρ. 14 του άρθρου 27) όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4235/14 (παρ. 4.1 και παρ. 4.2 του άρθρου 68) και την παρούσα διάταξη ? τροπολογία της προηγούμενης παραγράφου και οι οποίες δεν έχουν προκηρυχθεί κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, προκηρύσσονται μέχρι τις 28-2-14 και μετατάσσονται σε αυτές όλοι οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα με το άρθρο 82 του ν.4176/13. 

Ζητάμε από το Υπ. Παιδείας και το Υπ. Διοικ. Μεταρρύθμισης να υιοθετήσουν και από τα κόμματα της Βουλής να στηρίξουν μια τέτοια τροπολογία και να απαιτήσουν γενικότερα να μην υπάρξουν απολύσεις εκπαιδευτικών στις 22/3/14.

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf … εδώ