ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (από τους 2.500 που έχουν έρθει αντιμέτωποι με τη διαθεσιμότητα ή απόλυση)

Α. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

1. Εκπαιδευτικός που έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και τεθεί σε διαθεσιμότητα μπορεί να υποβάλει παραίτηση οποτεδήποτε επιθυμεί κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας;

Με βάση όσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα από το σχέδιο νόμου, που έχει κατατεθεί στην Βουλή, δεν προκύπτει απαγόρευση για υποβολή αιτήσεως συνταξιοδοτήσεως σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός τίθεται σε κατάσταση διαθεσιμότητας. Αυτό εξάλλου, ίσχυε και με τις προηγούμενες διατάξεις για θέση σε διαθεσιμότητα υπαλλήλων. Είναι δε σημαντικό, ότι οι αποδοχές διαθεσιμότητας δεν συνυπολογίζονται για την εξαγωγή της συντάξεως αφού τελευταίος μισθός, που λαμβάνεται υπόψιν είναι αυτός του 10ου/2011.

2. Εκπαιδευτικός που έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά το τέλος του 8μηνουτης διαθεσιμότητας, εάν δεν έχει απορροφηθεί σε κάποια θέση του δημοσίου, μπορεί να υποβάλει παραίτηση;

Και πάλι, με βάση το σχέδιο νόμου, που διαθέτουμε στα χέρια μας, η απάντηση φαίνεται να είναι θετική.

3. Η διαθεσιμότητα προσμετρείται στα συντάξιμα χρόνια; Κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας πληρώνει ο εργοδότης τις ασφαλιστικές εισφορές;

Στο σχέδιο νόμου, δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη για την εκ μέρους του εργοδότη υποχρέωση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών. Από την εμπειρία, ωστόσο, της πρόσφατης διαθεσιμότητας, προκύπτει, ότι οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονταν υπολογιζόμενες στον μισθό διαθεσιμότητας, που ελάμβανε ο εργαζόμενος, ήτοι στο 75% των αποδοχών.

Β. ΑΠΟΛΥΣΗ

1. Εκπαιδευτικός που έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και δεν προλάβει να παραιτηθεί και απολυθεί, μπορεί μετά την απόλυση να συνταξιοδοτηθεί;

Ναι, εάν δεν υπάρξει κάποια αλλαγή στο σχέδιο του Πολυνομοσχεδίου.

Γ.ΜΕΤΑΤΑΞΗ

1. Εκπαιδευτικός που έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και μεταταχθεί σε διοικητική θέση του Υπ. Παιδείας, μπορεί και σε πόσο χρονικό διάστημα να χρησιμοποιήσει το συνταξιοδοτικό του δικαίωμα;

Παρά το γεγονός, ότι δεν υπάρχουν ρητές προβλέψεις στο πολυνομοσχέδιο ενώ από την άλλη πλευρά η μετάταξη εκπαιδευτικών σε διοικητικές θέσεις ήταν σπάνιο φαινόμενο μέχρι σήμερα, πιστεύω, ότι εκπαιδευτικοί, που μέχρι την 31-12-2010 έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με το υφιστάμενο καθεστώς δεν μπορούν να το απολέσουν, παρά το γεγονός, ότι τυχόν μετατάσσονται σε διοικητική θέση. Στο σημείο αυτό, βεβαίως, θα πρέπει να αναμείνουμε στο εγγύς μέλλον είτε νέα νομοθετική παρέμβαση είτε κάποια σχετική εγκύκλιο.

2. Εκπαιδευτικός που μετατάσσεται σε διοικητική θέση του Υπ. Παιδείας για πόσα χρόνια διατηρεί την «ιδιότητα του εκπαιδευτικού» ως προς το συνταξιοδοτικό καθεστώς των εκπ/κών.

Η ερώτηση έχει νόημα, μόνο για τις ειδικές συνταξιοδοτικές διατάξεις των εκπαιδευτικών (30-55 ή 30-60). Για μεν την πρώτη κατηγορία, ήτοι των διορισθέντων πριν την 1-1-1983 είναι προφανές, ότι ισχύει η προηγούμενη απάντηση, που σχετίζεται με την θεμελίωση. Αντίστοιχα και για τους διορισθέντες μετά την 1-1-1983 ισχύει το ίδιο εφόσον έχουν συμπληρώσει 25ετία μέχρι τις 31-12-2010. Για τους υπόλοιπους, η ερώτηση είναι μάλλον άνευ περιεχομένου.

3. Υπάρχει διάταξη, νόμος κλπ που να ορίζει σε πόσο διάστημα υποχρεώνεται το υπουργείο να κάνει τις μετατάξεις των ειδικών κατηγοριών, όπως ορίζονται από το πολυνομοσχέδιο;

Δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη, όπως τουλάχιστον είναι διατυπωμένο μέχρι τώρα το νομοσχέδιο.

Δ.ΣΥΝΤΑΞΗ

1. Μητέρα εκπαιδευτικός (με 3 παιδιά) που έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι το 2010, μπορεί να αναγνωρίσει κάποια χρόνια π.χ. σπουδές, παιδιά για να πάρει μεγαλύτερο ποσοστό σύνταξης;

Το δικαίωμα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου, αφορά μόνο εκείνους, που δεν έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι την 31-12-2010.

2. Η σύνταξη υπολογίζεται με βάση τα πραγματικά χρόνια εργασίας ή με βάση τη μισθολογική προώθηση που έγινε με την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου λόγω μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών;

Συνταξιοδοτικά αναγνωρίζονται μόνο τα έτη εργασίας, που είτε έχουν παρασχεθεί πραγματικά είτε αναγνωρίζονται πλασματικά ως συντάξιμα (πχ στρατός). Η μισθολογική ένταξη ή προώθηση δεν ασκεί καμία επιρροή στον χρόνο εργασίας, που μετράται προκειμένου να ανευρεθεί, εάν ένας δημόσιος υπάλληλος δικαιούται συντάξεως και με ποιες προϋποθέσεις καθώς και το ύψος της σύνταξης αυτής. Ο μισθός, ως στοιχείο για την εξαγωγή της συντάξεως (άρα και η μισθολογική προώθηση) επηρεάζουν στην πραγματικότητα μόνο το ύψος της συντάξεως, αν και μετά την θέσπιση του ν.4024/2011, ως μισθός για την εξαγωγή της σύνταξης λαμβάνεται υπόψιν ο μισθός του 10/2011, με αποτέλεσμα και αυτή η παράμετρος να εξανεμίζεται.

*** Οι απαντήσεις έχουν δοθεί από τη Νομική Σύμβουλο της ΟΛΜΕ σε συνταξιοδοτικά ζητήματα