Μπορείτε να δείτε τα δημοσιεύματα σχετικά με την αξιολόγηση, τις εξετάσεις στα Πρότυπα-Πειραματικά Σχολεία κ.λπ. για το διάστημα 03-07/04/2013 … εδώ