ΠΡΟΣ:

–          την Διευθύντρια Δ.Δ.Ε. Αχαϊας.

Κυρία Διευθύντρια,

Με έκπληξη, λάβαμε γνώση του περιεχομένου της υπ? αριθμόν Φ8/2722/25-2-2013 εγκυκλίου σας, με την οποία ζητάτε από όλους τους εκπαιδευτικούς της περιοχής ευθύνης σας να συμπληρώσουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης, επικαλούμενη μάλιστα την διάταξη του άρθρου 28 του ν. 3528/2007, το οποίο όμως προφανώς στρεβλά ερμηνεύετε, με αποτέλεσμα να υπερβαίνετε τις διατάξεις του νόμου.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 28 παρ.1 προβλέπει, «Ο υπάλληλος υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως κατά το διορισμό του την περιουσιακή κατάσταση του ιδίου συζύγου και παιδιών του εφόσον συνοικούν με αυτόν, καθώς και κάθε μεταγενέστερη ουσιώδη μεταβολή» ενώ στην παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου προβλέπεται, ότι «Κάθε δύο χρόνια η αρμόδια υπηρεσία προσωπικού, υποχρεούται να ζητεί από τους υπαλλήλους να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση για την ουσιώδη μεταβολή η μη της περιουσιακής τους κατάστασης».

Ενόψει των ανωτέρω, η εκφραζόμενη μέσω της ανωτέρω εγκυκλίου σας, υποχρέωση των εκπαιδευτικών να υποβάλλουν δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης ουδένα έρεισμα βρίσκει στο νόμο, δεδομένου, ότι μετά την παρέλευση διετίας από την αρχική υποβολή της, ο εκπαιδευτικός υποχρεούται απλώς και μόνο να δηλώσει υπευθύνως, εάν υπάρχει ουσιώδης μεταβολή της περιουσιακής του κατάστασης η όχι εντός της τελευταίας διετίας. Η δε κεκαλυμμένη απειλή σας, ότι όποιος εκπαιδευτικός δεν υποβάλλει δήλωση περιουσιακής κατάστασης, μετά την παρέλευση διετίας, διαπράττει πειθαρχικό παράπτωμα, μόνο εσάς την ίδια μπορεί να αφορά, δεδομένου, ότι η εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου, ιδιαιτέρως εξαιτίας της θέσεως, που κατέχετε, δεν μπορεί παρά να συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.

Τέλος, σας τονίζουμε, ότι όπως ίσως γνωρίζετε, δεν έχουν ακόμα εκδοθεί οι υπουργικές αποφάσεις, που προβλέπονται στο άρθρο 28 παρ.4 για τον τύπο της δήλωσης περιουσιακής καταστάσεως και συνεπεία αυτού είναι εύλογο να αναρωτιέται κανείς, βάση ποίας νομοθετικής διατάξεως προβλέπετε στην εγκύκλιο σας, τον τύπο της δήλωσης δεδομένου, ότι οι διατάξεις του ν. 2783/1999, που έχει καταργηθεί.

Για τους λόγους αυτούς, ζητάμε την ανάκληση της ως άνω παράτυπης εγκυκλίου σας.

Κατεβάστε τη σχετική ανακοίνωση σε μορφή pdf … εδώ