Μπορείτε να δείτε τα δημοσιεύματα σχετικά με την αξιολόγηση, τα κενά στα σχολεία, τις αντιδράσεις των εκπαιδευτικών κ.λπ. για το διάστημα 21-24/01/2013 … εδώ