Η ETUCE (Eυρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών) για τους αγώνες των Ελλήνων εκπαιδευτικών: http://etuce.homestead.com/ETUCE_en.html