Συνέδριο της ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνδικαλιστική Επιτροπή για την Εκπαίδευση) «Δράσεις των εκπαιδευτικών συνδικάτων για την αμφισβήτηση των στερεοτύπων των φύλων και το διαχωρισμό των φύλων στην αγορά εργασίας»

Βαρσοβία 11-12 Σεπτεμβρίου 2012

Ιστορικό

Τον Νοέμβριο του 2011, η ETUCE ξεκίνησε πρόγραμμα για δράσεις των εκπαιδευτικών συνδικάτων για την αμφισβήτηση των στερεοτύπων των φύλων και το διαχωρισμό των φύλων στην αγορά εργασίας. Το έργο θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2012.

Τα στερεότυπα των φύλων είναι μία από τις κύριες αιτίες της ανισότητας μεταξύ των φύλων στην αγορά εργασίας. Αν και οι γυναίκες έχουν σημειώσει τεράστιες προόδους όσον αφορά την εκπαίδευση και την απόκτηση προσόντων, οι σταδιοδρομίες τους διακόπτονται συχνά ή μπλοκάρονται από τις οικογενειακές ευθύνες, που είναι άνισα κατανεμημένες μεταξύ γυναικών και ανδρών.
Τα εκπαιδευτικά συστήματα διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη διαμόρφωση των στερεοτύπων των φύλων και τα στερεότυπα των φύλων στην εκπαίδευση είναι ένας από τους λόγους για την ανισότητα των φύλων στην αγορά εργασίας. Τα συνδικάτα των εκπαιδευτικών μπορούν και πρέπει να διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην εκπαίδευση για την ισότητα των φύλων. Με τις δράσεις αυτού του προγράμματος η ETUCE επιδιώκει να εργαστεί προς την κατεύθυνση των εκπαιδευτικών συστημάτων, με σκοπό τη μείωση των στερεοτύπων των φύλων και να εφοδιάσει τους εκπαιδευτικούς και τα συνδικάτα τους, με την απαραίτητη τεχνογνωσία για την προώθηση της ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση.

Διαβάστε περισσότερα … εδώ