Μπορείτε να δείτε τα σημερινά δημοσιεύματα σχετικά με τα κενά στα σχολεία από Σεπτέμβρη … εδώ