Στις πραγματικές ανάγκες της εκπαίδευσης να διατεθούν τα κονδύλια του ΕΣΠΑ

Αθήνα,  25/6/2012

ΠΡΟΣ: -την κα Ιφιγένεια Ορφανού,

Ειδική Γραμματέα Ευρ. πόρων του Υπ.Παιδείας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2011 ΤΟΥ ΕΠΕΔΒΜ (ΕΣΠΑ)

Η ομοσπονδία μας έχει επανειλημμένα καταθέσει τις προτάσεις  του κλάδου των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τις προτεραιότητες του ΕΣΠΑ για την παιδεία.

Η έμπρακτη στήριξη και αναβάθμιση της Δημόσιας Εκπαίδευσης, η υπεράσπιση του Δημόσιου και Δωρεάν χαρακτήρα της, σε όλα τα επίπεδα (πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας) και η ισότιμη κατοχύρωση του δικαιώματος στη μόρφωση όλων των παιδιών και των νέων που ζουν στη χώρα μας θα έπρεπε να αποτελούν την κατεύθυνση της εκπαιδευτικής πολιτικής, συνεπώς και οι προτεραιότητες χρηματοδότησης μέσω του ΕΠΕΔΒΜ να υπηρετούν αυτές τις κατευθύνσεις.

Διαπιστώνουμε πως συνεχίζεται μια σημαντική χρηματοδότηση της κατάρτισης, της σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, των διάφορων σχολών που συνεχίζουν να παρέχουν τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση έξω από τις δομές του καθ΄ ύλην αρμόδιου Υπουργείου Παιδείας, με τρόπο τέτοιο, που ουσιαστικά ενισχύει τη στροφή του εκπαιδευτικού μας συστήματος προς το πρότυπο του «σχολείου της αγοράς». Επίσης επιμέρους άξονες προτεραιοτήτων, όπως π.χ. η επιχειρηματικότητα, δεν έχουν στόχους συμβατούς με τους στόχους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αποτελούν απλώς επιλογές και προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ουσιαστικά «επιβάλλονται» στη χώρα μας.

Εμείς αρνούμαστε μια εκπαίδευση δέσμια μιας πολιτικής που δίνει προτεραιότητα στις ανάγκες και τις επιδιώξεις της αγοράς. Πρότασή μας είναι μια εκπαίδευση που θα δίνει προτεραιότητα στις κοινωνικές ανάγκες των νέων, ένα ανθρωποκεντρικό εκπαιδευτικό σύστημα, χωρίς βεβαίως να αγνοούνται οι ανάγκες της νεολαίας για απασχόληση. Όμως, οι ανάγκες της αγοράς δεν μπορεί να καθορίζουν τους μορφωτικούς και εκπαιδευτικούς στόχους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Επίσης αναγκαία είναι η πολύπλευρη στήριξη των εκπαιδευτικών προκειμένου να επιτελέσουν το σημαντικό έργο τους. Η επιστημονική, επαγγελματική και οικονομική στήριξη και αναβάθμιση των εκπαιδευτικών πρέπει να στηρίζεται στα παρακάτω:

 • αναβάθμιση της αρχικής εκπαίδευσης, κυρίως στον παιδαγωγικό τομέα, και καθιέρωση συνεχούς, ουσιαστικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών,
 • στελέχωση των σχολείων με το αναγκαίο εκπαιδευτικό και άλλο προσωπικό, με μόνιμη εργασιακή σχέση,
 • συγκρότηση και λειτουργία κέντρων στήριξης του εκπαιδευτικού έργου,
 • ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές των εκπαιδευτικών, ώστε να μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια από το μισθό τους.
 • και γενικότερα, βελτίωση των συνθηκών εργασίας όλων των εκπαιδευτικών.

Λαμβάνοντας υπόψη και την εμπειρία μας και από τα προηγούμενα ΚΠΣ, έχουμε ήδη επισημάνει και τα παρακάτω από προηγούμενες παρεμβάσεις μας:

 • Κατά τη γνώμη μας, χάνεται μια ακόμη μια σημαντική ευκαιρία για την Ελληνική Εκπαίδευση, να αξιοποιηθούν τα σημαντικά κονδύλια του ΕΣΠΑ κυρίως για τη βελτίωση των υποδομών της εκπαίδευσης.
 • Οι στόχοι του ΕΠΕΔΒΜ δεν είναι προϊόν ουσιαστικού διαλόγου ανάμεσα στην Πολιτεία και τους φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας αλλά προαποφασισμένοι μονομερώς από το ΥΠΕΠΘ.
 • Η σύνθεση και η λειτουργία της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΕΑΕΚ θα έπρεπε να είναι διαφορετική, ώστε οι εκπαιδευτικοί και κοινωνικοί φορείς να μην έχουν τον διακοσμητικό ουσιαστικά ρόλο που είχαν μέχρι τώρα. Σε κάθε περίπτωση, για τις κεντρικές αποφάσεις θα πρέπει να απαιτείται οπωσδήποτε η σύμφωνη γνώμη των εκπαιδευτικών ομοσπονδιών.

Η στήριξη όμως της δημόσιας εκπαίδευσης και η βελτίωση της ποιότητάς της απαιτούν πρώτα απ΄ όλα να σταματήσει η συνεχιζόμενη υποχρηματοδότησή της. Η οικονομική κρίση και οι πολιτικές που εφαρμόζονται από την κυβέρνηση και την τρόικα, πλήττουν καίρια τη λειτουργία της εκπαίδευσης. Η προβλεπόμενη από το μεσοπρόθεσμο μείωση των δαπανών για την εκπαίδευση και η μείωση του ΠΔΕ επιφέρει δραματικές καταστάσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο στόχος για μείωση των εκπαιδευτικών δαπανών στο 2,24% από το μνημόνιο και το μεσοπρόθεσμο, έρχεται ακόμα και σε αντίθεση με τις διακηρύξεις του ίδιου του προγράμματος του ΕΠΕΔΒΜ για στόχο το μέσο όρο των χωρών της ΕΕ (δηλ.5%).

 Για τον απολογισμό του 2011 να σημειώσουμε πως:

 1. Παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση στην απορρόφηση των κονδυλίων. Μόλις ένα 29% έχει απορροφηθεί όταν βρισκόμαστε 3,5 χρόνια πριν την λήξη του οκταετούς προγράμματος, με σοβαρό κίνδυνο να χαθούν πολλά κονδύλια.
 2. Τα χρήματα που είχαν διατεθεί για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών δεν απορροφήθηκαν σχεδόν στο σύνολό τους. Το πρόγραμμα της μείζονος επιμόρφωσης κατέρρευσε κυριολεκτικά. Τα όποια επιμορφωτικά προγράμματα σχεδιάστηκαν με βάση την ενημέρωση των αλλαγών για το νέο σχολείο που προωθούσε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, αλλαγές όμως που δεν είχαν καμιά νομιμοποίηση, από την ώρα που δεν υπερψηφίστηκαν τα σχετικά νομοσχέδια στη βουλή. Δεν σχεδιάστηκε με αυτά τα κονδύλια η ετήσια επιμόρφωση όπως ήταν η πρόταση της ΟΛΜΕ. Ζητάμε την άμεση αξιοποίησή τους στην κατεύθυνση αυτή.
 3. Ένα μεγάλο μέρος κονδυλίων σπαταλήθηκε στις αποτυπώσεις και τις μελέτες θεμάτων που ήδη είχαν ξαναμελετηθεί και σε δράσεις που δεν προσέφεραν τίποτε στις ανάγκες της εκπαίδευσης..
 4. Ένα πολύ μεγάλο ποσό χρημάτων οδηγήθηκε στη διαφήμιση, στις ανούσιες δημοσκοπήσεις και σε υπερβολικές αμοιβές συμβούλων και παρασυμβούλων (βλ. σχετικές καταγγελίες μας την τελευταία διετία). Είχαμε επισημάνει πως σαράντα τρία εκατομμύρια (43 εκ.) ? δίνονται για την «ενίσχυση της ποιότητας της διαχείρισης» και τη «δημοσιότητα» και την «πληροφόρηση»!!. Ζητήσαμε να μειωθούν δραστικά αυτά τα ποσά. Να τροποποιηθεί ο σχετικός  προϋπολογισμός του ΕΠΕΔΒΜ. Δεν εισακουστήκαμε.
 5.  Παρατηρούμε επίσης πως σε όλα τα έργα υπάρχει πρόσθετο κονδύλι για διαφήμιση και προβολή, που είναι πολλές φορές σε δυσανάλογο ύψος με το συνολικό προϋπολογισμό του έργου (π.χ. ψηφιακό φροντιστήριο).

Για όλους τους παραπάνω λόγους:

α) ψηφίζουμε ΚΑΤΑ στην ετήσια έκθεση του 2011,

β) ζητάμε τον αναπροσανατολισμό του ΕΣΠΑ και την αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων στην κατεύθυνση της στήριξης και αναβάθμισης της Δημόσιας Εκπαίδευσης,

γ) να αφαιρεθούν από τον απολογισμό τα προγραμματικά στοιχεία για την επόμενη χρονιά, μιας και αυτά δεν είναι θέμα απολογισμού,

δ) ζητάμε την σύγκλιση της επιτροπής παρακολούθησης για να συζητηθούν οι αλλαγές που έχουμε προτείνει.

Θέμης Κοτσιφάκης

ΓΓ του ΔΣ της ΟΛΜΕ

Εκπρόσωπος της ΟΛΜΕ στην επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠΕΔΒΜ

Κατεβάστε το σχετικό υπόμνημα … εδώ