Έκθεση για το περιφερειακό σεμινάριο της ETUCE που πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη στις 20 Μαρτίου 2012.

Στις 20 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη περιφερειακό σεμινάριο της ETUCE με τίτλο: «Πρόσληψη και παραμονή στον εκπαιδευτικό τομέα, ένα θέμα κοινωνικού διαλόγου» στην οποία συμμετείχαν 14 χώρες. Σκοπός του περιφερειακού σεμιναρίου ήταν να διερευνηθούν οι αιτίες και να προταθούν λύσεις αντιμετώπισης στο πρόβλημα της έλλειψης εκπαιδευτικών στην Ευρώπη. Το περιφερειακό σεμινάριο ήταν το πρώτο από σειρά συναντήσεων όπου θα ακολουθήσουν και στις οποίες θα αναλυθούν τα ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν από τις χώρες που συμμετέχουν. Η ολοκλήρωση της επεξεργασίας των ερωτηματολογίων θα ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο του 2012.
Συμπεράσματα του περιφερειακού σεμιναρίου ήταν τα εξής:
Παρατηρείται μεγάλη έλλειψη εκπαιδευτικών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με κυρίαρχα αίτια τους μη ελκυστικούς μισθούς, το στρες και την έλλειψη υποστήριξης. Σημειώνεται ότι στο διάστημα της πρώτης πενταετίας μετά το διορισμό τους πολλοί καθηγητές εγκαταλείπουν την εργασία τους. Η ζήτηση για τον κλάδο των καθηγητών προέρχεται κυρίως από μέτριους έως κακούς μαθητές. Η ποιότητα των εκπαιδευτικών που ήδη υπηρετούν δεν είναι καλή. Η επιμόρφωση των καθηγητών στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μηδενική. Τα επόμενα πέντε χρόνια σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να εκπαιδευτούν 1,5 εκατομμύριο καθηγητές χωρίς όμως να υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πλάνο. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος προβλέπεται ότι σε 5 με 10 χρόνια η έλλειψη καθηγητών θα είναι ολοκληρωτική. Οι ειδικότητες που έχουν τεράστιο πρόβλημα είναι κυρίως αυτές των θετικών επιστημών και ιδιαίτερα των Μαθηματικών.

Λύσεις που προτάθηκαν για την αύξηση της ζήτησης στο χώρο των καθηγητών ήταν οι εξής: Καλύτεροι μισθοί, καλύτερες συνθήκες εργασίας, επιμόρφωση, χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, επιστημονική-ψυχολογική στήριξη των εκπαιδευτικών. Επίσης επιβεβαιώθηκε η τεράστια απόκλιση στους μισθούς των Ελλήνων εκπαιδευτικών με το μέσο όρο των μισθών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και χωρών όπου αντιμετωπίζουν τα ίδια δημοσιονομικά προβλήματα όπως η Ελλάδα (βλέπε Πορτογαλία, Ισπανία).

Τέλος, παρουσιάστηκε έρευνα για τη δημόσια υγεία η οποία έδειχνε τους παράλληλους βίους παιδείας και υγείας κάτω από την πίεση των νεοφιλελεύθερων πολιτικών που ασκούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει επίσης μεγάλη έλλειψη σε γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό. Τονίστηκε με κατηγορηματικό τρόπο ότι οι πολιτικές που ασκούνται πλήττουν βάναυσα τα κοινωνικά αγαθά στο σύνολό τους. Οι πολιτικές αυτές είναι επικίνδυνες για τους μαθητές, οι πολιτικές αυτές είναι επικίνδυνες για τους ασθενείς.

Διαβάστε περισσότερα … εδώ