Μπορείτε να δείτε τα δημοσιεύματα σχετικά με τη ρύθμιση δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κατόπιν αιτήματος της ΟΛΜΕ … εδώ

Κατεβάστε το αρχείο σχετικά με την Ρύθμιση Εξυπηρέτησης Δανείων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ? εδώ
Δείτε την πρόταση της ΟΛΜΕ σχετικά με τα δάνεια στις 12-01-2012 ? εδώ